Usługa umożliwia złożenie wniosku o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
zgodnie z art..24 ust.2b pkt.1, ppkt.h – PGiK

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji
gruntów i budynków
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY
– Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24 ust.2b pkt.1, ppkt.h – PGiK.

OPŁATY – Brak opłat.

REZULTAT USŁUGI – Złożenie wniosku.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.