Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania
ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY
– Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
– Operat geodezyjny.

OPŁATY – Brak opłat.

REZULTAT USŁUGI – Udostępnienie zbioru danych.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.