Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

Data publikacji: 2021-10-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-05.
Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono w dniu: 05-10-2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres geodezja@powiatboleslawiecki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) Starosta Bolesławiecki wyznaczył Panią Katarzynę Grzelczyk – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o dostępności,
  3. monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Staroście Bolesławieckiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz środowiskami osób z niepełnosprawnościami w zakresie dotyczącym dostępności.

Dane kontaktowe:
Katarzyna Grzelczyk – Koordynator do spraw dostępności
adres do korespondencji: ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
telefon: +48 75 612 17 16
e-mail: k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl