Regulamin usług świadczonych przez Starostę Bolesławieckiego drogą elektroniczną za pomocą Portalu Obsługi Klienta PZGiK

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Obsługi Klienta PZGiK.

Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Definicje terminów wykorzystywanych w niniejszym Regulaminie:

a. Regulamin – Regulamin usług świadczonych przez Starostę Bolesławieckiego drogą elektroniczną za pomocą Portalu Obsługi Klienta PZGiK;
b. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która uzyskała dostęp do korzystania z POK PZGiK;
c. Rola – zakres uprawnień do korzystania z POK PZGiK przez projektanta, komornika, rzeczoznawcy majątkowego, geodety, zarządcy sieci, inwestora lub klienta indywidualnego;
d. Konto – możliwość korzystania z POK PZGiK po uzyskaniu loginu i hasła;
e. Administrator – osoba wspierająca technicznie POK PZGiK;
f. Umowa – umowa podpisywana w celu umożliwienia korzystania z roli projektanta, komornika, rzeczoznawcy majątkowego czy geodety;
g. POK PZGiK – platforma elektroniczna, Portal Obsługi Klienta Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w skrócie POK obsługiwana przez PODGiK w Bolesławcu.

1. Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z POK PZGiK. Użytkownikom POK udostępniona została możliwość korzystania z części usług, prowadzonych przez PODGiK Bolesławiec w ramach statutowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadań geodezji w tym m.in.:
• gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• kontrola opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
• tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
• koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
• tworzenie i prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępnianie danych, zgromadzonych w tych bazach.

2. POK jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.

3. Aby korzystać z POK użytkownik musi poprawnie założyć konto.

4. Dostępne są następujące rodzaje ról użytkownika:
• osoba fizyczna – klient indywidualny,
• komornik,
• rzeczoznawca majątkowy,
• inwestor,
• geodeta,
• inny podmiot.

5. Użytkownik zakłada konto klienta dokonując rejestracji w systemie POK PZGiK na stronie https://pok.powiatboleslawiecki.pl na podstawie niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług udostępnianych przez POK objętych niniejszym regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, natomiast w przypadku uzyskana dostępu do POK z rolą rzeczoznawcy majątkowego, geodety, projektanta czy komornika, wymagane jest uprzednie zawarcie ze Starostą Bolesławieckim stosownej umowy w tym zakresie.

6. Starosta Bolesławiecki zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika w przypadku naruszenia przez niego zasad niniejszego Regulaminu.

7. Dodawanie jakichkolwiek treści, przeglądanie zawartości przez Użytkownika (komentarzy, uwag, zgłoszeń) lub wysyłanie korespondencji do PODGiK Bolesławiec jest możliwe jedynie dla użytkowników zalogowanych.

8. W celu założenia konta użytkownika musi on wypełnić i zatwierdzić formularz wniosku rejestracyjnego o założenie konta. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych.

9. Loginem użytkownika POK jest adres poczty e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji. Dany adres e-mail może dotyczyć tylko jednego konta użytkownika.

10. Użytkownik ma prawo korzystać z usług administracji publicznej dostępnych w POK z chwilą zaakceptowania Regulaminu/Umowy.

11. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych. W szczególności zobowiązany jest do zgłoszenia Administratorom faktu zaprzestania działalności i korzystania z POK.

12. Użytkownik odpowiada za zgodność informacji podanych przez niego w POK ze stanem faktycznym.

13. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu loginu i hasła. Odzyskanie hasła jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem:

Obsługa Interesantów/Klientów indywidualnych: tel. 75 6121730 lub 75 6121734
Obsługa Geodetów: tel. 75 6121730 lub 75 6121734
Obsługa Projektantów: tel. 75 6121730 lub 75 6121734
Obsługa Komorników: tel. 75 6121730 lub 75 6121734
Obsługa Rzeczoznawców: tel. 75 6121730 lub 75 6121734

14. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.

15. Starosta Bolesławiecki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym loginu lub hasła.

16. Użytkownik dokonując rejestracji w POK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz do stosowania wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

17. Starosta Bolesławiecki przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 16 maja 2012 r.

Adres administratora danych:
Starosta Bolesławiecki, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

Cel przetwarzania danych:
Zapewnienie użytkownikom dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Starostę Bolesławieckiego

Czas przetwarzania:
na czas trwania umowy