Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów
* Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach.

WYMAGANE DOKUMENTY 
– Wniosek o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów.
– W przypadku gdy dzierżawca składa wniosek zobowiązany jest dostarczyć zgodę właściciela
na dokonanie zmian w ewidencji gruntów.

OPŁATY – Brak opłat.

REZULTAT USŁUGI – Złożenie wniosku.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.